KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH / naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne, specjalizowane/
Nazwa szkolenia KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH / naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne, specjalizowane/
Cel teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Czas trwania od 6 do 81 godzin lekcyjnych w zależności od rodzajów wózków
Wymagania ukończony 18 rok życia, stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego
Zakres podział stosowanych wózków, budowa wózków, wiadomości z zakresu BHP, czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne; istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych, a także zorganizowania egzaminu zewnętrznego sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia - zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
- po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, IMBiGS

Formularz kontaktowy

KONSERWACJA ŻURAWI RÓŻNYCH TYPÓW
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania od 20 do 120 godzin lekcyjnych (czas trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego)
Wymagania posiadanie wykształcenia min. zawodowego, 6-miesięcznej praktyki przy naprawach, remontach i konserwacji ww. urządzeń
Zakres wiadomości o dozorze technicznym, budowa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych, współpraca konserwatora z użytkownikiem żurawia i organami dozoru technicznego, BHP i udzielanie pierwszej pomocy
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania od 6 do 24 godzin lekcyjnych
(czas trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego)
Wymagania minimum wykształcenie podstawowe, 1-miesięczna praktyka w charakterze pomocnika operatora ww. urządzeń
Zakres wiadomości o dozorze technicznym, budowa części elektrycznej, mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, podstawowe informacje o podestach ruchomych, ich obsługa i konserwacja, zasilanie, napęd i sterowanie, BHP, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT
Uwagi szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania od 6. do 24. godzin lekcyjnych
(czas trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego)
Wymagania minimum wykształcenie podstawowe, 1-miesięczna praktyka w charakterze pomocnika operatora ww. urządzeń
Zakres ogólne wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o wciągnikach i wciągarkach, maszynoznawstwo, eksploatacja bhp, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania od 6. do 24. godzin lekcyjnych  
Wymagania minimum wykształcenie podstawowe, 1-miesięczna praktyka w charakterze pomocnika operatora ww. urządzeń
Zakres wiadomości o dozorze technicznym, budowa żurawi: części mechanicznej i hydraulicznej, części elektrycznej, obsługa żurawi, bhp, ogólne wiadomości o żurawiach i stosowane zabezpieczenie, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT
Uwagi

szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Formularz kontaktowy

OPERATOR PODNOŚNIKA KOSZOWEGO
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania od 6. do 24. godzin lekcyjnych
(czas trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego)
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
Zakres wiadomości o dozorze technicznym, wymagania kwalifikacyjne, pojęcie stateczności urządzenia, urządzenia zabezpieczające, budowa urządzenia - części elektryczne i mechaniczne, czynności operatora przed pracą, w trakcie trwania pracy i po zakończeniu pracy, zagadnienia bhp przy obsłudze urządzenia, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT
Uwagi

szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Formularz kontaktowy

OPERATOR ŻURAWI WIEŻOWYCH
Cel przygotowanie do egzaminu państwowego
Czas trwania 175 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 150 godzin stażu - indywidualne zajęcia praktyczne
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem braku przeciwwskazań do pracy na wysokości; warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu UDT jest ukończenie szkolenia i odbycie 150 godzin stażu
Zakres wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, rodzaje urządzeń transportu podlegające dozorowi technicznemu, udźwig i grupa natężenia, pojęcie stateczności urządzenia, budowę urządzenia i mechanizmów, czynności operatora przed pracą, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy, współpraca z hakowymi, praca w warunkach specyficznych, bhp przy pracy, postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, TDT lub WDT

Formularz kontaktowy

BUTLE GAZOWE W WÓZKACH JEZDNIOWYCH - BEZPIECZNA OBSŁUGA I WYMIANA -MODUŁ
Cel uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych
Czas trwania 8 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych zasilanych gazem propan-butan, zaświadczenie lekarskie
Zakres przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami BHP z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAREK KL. III
Cel Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień
Czas trwania 176 godzin - w przypadku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze maszyn określonej specjalności
202 godziny - w przypadku braku takiego stażu
Wymagania Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
Zakres Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Książeczka operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + stosowne świadectwo

Formularz kontaktowy

OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL. III
Cel Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień
Czas trwania 176 godzin - w przypadku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze maszyn określonej specjalności
202 godziny - w przypadku braku takiego stażu
Wymagania Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
Zakres Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena prac, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa ładowarek jednonaczyniowych, technologia robót, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Książeczka operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień + stosowne świadectwo

Formularz kontaktowy

OPERATOR OBSŁUGI RĘCZNYCH MASZYN DO ROBÓT DROGOWYCH
Cel Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ręcznych maszyn do robót drogowych ( tj. zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek i frezarek, narzędzi udarowych).
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Czas trwania 44 godz.
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.
Wymagania Ukończone 18 lat.
Wykształcenie co najmniej podstawowe.
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora  (cena kursu  obejmuje kosz tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Zakres Program kursu obejmuje: Bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie eksploatacyjne, budowa maszyn ręcznych do robót drogowych, dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki, technologia robót, zajęcia praktyczne.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora na urządzenia w zakresie III klasy uprawnień, stosowny wpis w książce operatora.

Formularz kontaktowy