• Uczestniczki i uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez CK, którzy ukończą zajęcia otrzymują zaświadczenie wystawione na druku MEN. Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  • Kursy ADR, DORADCA DGSA – zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  • kursy UNO - po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją TDT , zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje przy obsłudze UNO wzór TDT( Transportowy Dozór Techniczny)
  • kursy: koparko -  ładowarki i ładowarki, ręczne maszyny do robót drogowych itp. -  po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, świadectwo potwierdzające kwalifikacje przy obsłudze maszyn  wzór jednostka notyfikowania Unii Europejskiej nr 1454, książeczka operatora zgodna z rozporządzeniem Ministra  Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (dz. U. nr 118, poz. 1263)
  • szkolenie na kwalifikacje zawodowe dla kierowców  -  zaświadczenie zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z dnia 1. 04. 2010r. w sprawie szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy.